Reverzna osmoza

 

 Opis i primena proizvoda:

Membranska filtracija predstavlja posebnu tehnološku grupu u domenu tretmana voda. Kada voda zajedno sa prisutnim nečistoćama dođe na polupropusnu membranu, njen tok se deli u dva dela: probojni koji prolazi kroz otvore membrane i predstavlja prečišćenu vodu, i koncentrisani koji zajedno sa zadržanim nečistoćama odlazi u odvod u obliku tehničke otpadne vode. U zavisnosti od parametra propusnosti membrane razlikujemo sledeće membranske filtracije:

- mikrofiltracija
- ultrafiltracija
- nanofiltracija  
- reversna osmoza.

Tehnološki najzastupljeniji su sistemi reversne osmoze, odnosno proizvodnja vode izuzetno male provodljivosti (manje i od 10 µS/cm). Princip funkcionisanja može da se pronađe u prirodi gde biljke, koje iz sredine sa manjim unutrasnjim pritiskom, kao što je zemlja, crpe hranljive materije i prenose ih polupropusnim membranama i do zadnjeg lista na njihovom vrhu.

U osmotskoj membrani se dogadja obrnut proces. Otvori na polupropusnoj osmotskoj membrani su toliko sitni da zadržavaju najveci deo necistoca iz vode, cak i molekularne spojeve. Najmanja poznata bakterija velicine je 0,2 mikrona, najmanji virus 0,002 mikrona, a otvor na polupropusnoj membrani velicine je 0,0005 mikrona. Iz ove komparacije je vidljivo da niti virus niti bakterija ne mogu proći kroz otvor na membrani.

Uz pomoć visokog pritiska i prolaska vode kroz specijalne membrane ulazni protok vode se deli na permeat (demineralizovana voda) i koncentrat (voda sa koncentrisanim sadržajem minerala-soli). Permeat se transportuje prema potrošaču, a koncentrat se ispušta u kanalizaciju. Parametar koji definiše kapacitet RO uređaja je, osim protoka, odnos permeata i koncentrata (efikasnost). Najčešće je odnos 75% ulaznog protoka permeat a 25% ulaznog protoka koncentrat. Ulazna voda u RO uređaj mora posebno da se tretira. U zavisnosti od kvaliteta sirove vode potrebna je mehanička filtracija (1-3µm), omekšavanje (ako je tvrdoća vode velika), uklanjanje slobodnog hlora (ako postoji u ulaznoj vodi) odnosno uklanjanje gvožđa.

 

Elementi uređaja:

- Mehanički filter perforacije 1 µm
- Kuglasti ventili ručno upravljani ili upravljani pomoću el. magnetnog ili pneumatskog aktuatora
- Senzor pritiska
- Visokopritisna pumpa
- RO Modul-kućište sa membranama
- Elektroda za provodljivost
- Merač protoka
- Kontroler funkcionalnosti u zavisnosti od zahteva korisnika
- CIP rezervoar prema zahtevu
- Cevni razvod
- Nisko pritisni razvod: Material PVC
- Visoko pritisni razvod: Material INOX

Dozirni sistem (opciono), prema potrebama procesa, odnosno zahteva korisnika.

RO Sistemi manjeg kapaciteta:

Sistemi koji se koriste za laboratorije (u nekim slučajevima i za kućnu upotrebu sa sistemom umešavanja), ili specifične procese manjeg kapaciteta (do 90 lit/h permeata).

 

INDUSTRIJSKI RO SISTEMI

Opis proizvoda:

Sistemi koji se koriste za industrijsku namenu gde je potrebna visoka efikasnost. Radni parametri:
- zadržavanje soli: 98-99%
- protok permeata: zavisno od tipa*
- efikasnost: 70-80%, nominalno 75%
- pritisak napojne vode: 2-6 bar
- radni pritisak (pritisak u modulu): 8-12 bara (u zavisnosti od kvaliteta sirove vode)
- el. provodljivost permeata: ispod 30 µS/cm
- pH vrednost permeata: 6.2 - 6.5
- dimenzije uređaja: zavisno od tipa*
- potrošnja el. energije: zavisno od tipa*
- kvalitet sirove vode (meh. nečistoća max. 100µm; koncentracija gvožđa: max. 0.3 mg/l; koncentracija slobodnog hlora: max.0.02 mg/l; ukupna tvrdoća sirove vode: max. 0.1 dH; utrošak KMnO4 : manje od 8 mg/l)

U slučaju da sirova voda ne zadovoljava kvalitet potreban je predtretman.

 

 

RO 250
Kapacitet 250 lit/h
permeata.

RO 700
Kapacitet 700 lit/h
permeata.

RO 10000
Kapacitet 10000 m3/h
permeata.

 

 

Preuzmite PDF Katalog Membranska filtracija - Reversna osmoza

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com