Deferizatori

Vode, koje sadrže gvožđe su kod uzimanja uzorka bistre. Za kratko vreme stajanja, u dodiru sa vazduhom voda se zamuti. U početku se u kontaktu sa kiseonikom iz  vazduha izdvaja trovalentno gvožđe, koje se konačno u obliku folikula istaloži na dno kao crveno - smeđi mulj. Veće koncentracije od 0,3 mg/l u vodi za piće, tekstilnoj industriji, u industriji kvasca, u kožnoj i papirnoj industriji i prehrambenoj industriji nisu dozvoljene. Gvožđe takođe smeta kod pripreme omekšane vode jer se veže za jonsku masu i smanjuje joj kapacitet.

Opis i primena proizvoda:

Deferizatori su uređaji koji katalitičkim putem prevode dvovalentno gvožđe u trovalentno, koje se taloži i povremeno protivstrujnim ispiranjem izbacuje iz filtera. Proces protivstrujnog ispiranja filtera može da se upravlja ručno, odnosno automatski, vremenski kontrolisan. Kod automatskih deferizatora postoje opcije sa upravljačkom glavom, elektro- mehaničkom ili elektronskom-RX, odnosno verzije sa PLC, u zavisnosti od potreba korisnika. 

Takođe, u zavisnosti od koncentracije gvožđa i mangana, koncentracije kiseonika i kvaliteta vode koja se tretira, mogu da se primene dva tipa katalitičkih ispuna:

1. ispune koje se regenerišu
2. ispune  koje  se  ne   regenerišu.  

Uređaj ispunjen masom  koja se regeneriše poseduje i dozirni sistem za pripremu i doziranje sredstva za regeneraciju. Sredstvo za regeneraciju je najčešće rastvor KMnO4 ili neko drugo oksidaciono sredstvo. Pored uklanjanja gvožđa i mangana, ovim uređajima  efikasno se može ukloniti arsen i vodonik-sulfid (H2S).

 

 

 

Preuzmite PDF Katalog Deferizatori

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com