Poliester

Opis proizvoda:

Pod poliesterom podrazumevamo materijal koji čini poliesterka smola (ATLAK-382 bisferolni tip ili slično), armirana sa staklenim vlaknima. Dodatkom određenih punioca (seckani roving, kontinualni roving, kvarcni pesak) u tačno definisanim razmerama, proizvodi se materijal sa širokim rasponom fizičkih i hemijskih karakteristika.

Armirani poliester, čije se ime uobičajno kao GRP, FRP ili FIBERGLAS (specieična težina od 1,5 do 1,8 g/cm³), je otporan na veliki broj organskih i neorganskih materija, kiselina i baza. Mehaničke karakteristike su mu skoro nepromenjene u temperaturnom intervalu od -40°C do +120°C. Starenje neznatno utiče na fizičke i mehaničke osobine proizvoda urađenih od ove vrste materijala.

 

Karakteristike:

Pored izloženog armirani poliester ima sledeće prednosti u odnosu na klasične materijale, a posebno u odnosu na metale:
- veću  otpornost  na  koroziju,  tj. duži period rada
- niži troškovi postrojenja i instaliranja
- manja potreba za održavanjem
- lakoća konstrukcije i popravka
- dobra otpornost na udarce
- električna neprovodljivost
- dobre  karakteristike   termičke  izolacije, zahvaljujući niskim koeficijentom prenosa toplote koji često čini nepotrebnim slojeve termičkog izolatora (0,2 W/mK).

 

Primena:

Područje primene armiranog poliestera je veoma široko. Nabrojaćemo sado deo sa težištem na delatnost naše firme:

 

1. Skladišni rezervoari

Rade se u dve varijante (horizontalni i vertikalni). Horizontalni rezervoari se proizvode za zapremine od 1 m³ do 100 m³, a vertikalni rezervoari se proizvode za zapremine od 1 m³ do 60 m³. Prečnici rezervoara su od 1000 mm do 3000 mm.  Vertikalni rezervoari mogu biti sa ravnim dnom i u varijanti sa ″bombiranim″ dnom i nogicama. Zavisno od namene (skladištenje vode za piće, mleka, vina, alkohola, raznih ulja, kiselina i baza, ostalih hemikalija, suspenzija itd.) vrši se izbor recepture poliesterske smole, staklenih vlakana i punioca rezervoara. Rezervoari su standardno snabdeveni sa revizionim otvorom, priključkom za pražnjenje i priključkom za punjenje. Po zahtevu kupca mogu se uraditi dodatni priključci za nivokaz, sonde i sl.

 

2. Ostali proizvodi od armiranog poliestera

Osim rezervoara od armiranog poliestera se poizvode:
- kade za galvanizaciju
- cevi za transport
- odmerne posude za regeneraciju
- procesne posude
- regulacione klapne i ventili
- silosi

 

3. Oblaganja sa armiranim poliesterom

Veoma široka primena armiranog poliestera je za oblaganja raznih elemenata urađenih od drugih materijala iz dva razloga:
- Da  se  postigne   hemijska   otpornost materijala, nanošenjem sloja FRP-a, koji nisu postojani na supstancu koja se skladišti ili protiče kroz te elemente (rezervoari od čelika u koje se skladišti kiselina, kade za dekapiranje trake, elementi za ventilaciju kiselih isparenja, tankvane, slivni kanali i podovi u HPV, reakcione jame kod obrade otpadnih voda).
- Da  se  postigne  mehanička  čvrstoća elemenata urađenih od termoplasta kao što su odmerne posude, procesni elementi u regeneraciji kiseline i sl.

 

Horizontalni rezervoar

Vertikalni rezervoar sa ″bombiranim″ dnom i nogicama

Vertikalni rezervoar sa ravnim dnom

Rafinerija nafte, Brod, BiH - Rezervoar za HCl

Železara Smederevo - Regeneracija HCl; Difuzor od PVDF-a obložen armiranim poliesterom

 

 

Preuzmite PDF Katalog POLIESTER

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com