TEHPAS® Ventilatori

ZA AGRESIVNE MEDIJE

 

Opis i primena proizvoda:

TEHPAS® ventilatori se prvenstveno upotrebljavaju u hemijskoj i procesnoj industriji, za odsisavanje i  transport agresivnih para i gasova, odnosno ventilaciju postrojenja koja rade sa kiselinama, bazama i drugim agresivnim fluidima (hemijske laboratorije, digestorske prostorije, galvanske linije, linije elektrolize, proizvodnje celuloze, proizvodnje boje i bojenje u raznim industrijama).

Ventilatori od termoplastičnih matrijala nalaze primenu u prehrambenoj industriji (mlekare, pivare, solane, fabrike vrenja, proizvodnja pića), kao i u industrijama kod kojih se radi sa neagresivnim gasovima i parama.

U pogledu agresivnosti gasa ili pare ne postoji ograničenje, dok su ventilatori predviđeni za rad sa gasovima i parama do temperature od 80°C (što na primer odgovara odsisavanju iznad galvanskih kada). Aerodinamičke karakteristike ventilatora, kao i područje primene u pogledu radnih parametara, dati su na dijagramima.

Ventilatori se isporučuju u 4 veličine. Na osnovu dijagrama vrši se izbor ventilatora (tip, radni parametri, brzina obrtanja, vrsta pogona, montažni položaj). Pri naručivanju potrebno je navesti sa kakvom vrstom gasa će ventilator raditi, kao i radnu temperaturu. Dijagrami su prikazani za direktan pogon ventilatora. Motori koji se isporučuju su standardni (zaštite IP44/P33) proizvodnje «Sever», Subotica.

 

TEHPAS® aksijalni ventilatori TAV:

TEHPAS® aksijalni ventilatori se izvode kao propelerni, tj. bez mogućnosti dodatnog podešavanja ugla nagiba lopatica, bez zakola. Karaktristike protoka i napora prikazane su na dijagramu. Elektromotor je u posebnoj zaštiti od agresivnog dejstva gasova ili para. Kućište i radno kolo izrađeni su od termoplastičnog materijala i mogu se postaviti u cevovod, a isto tako i direktno na zidu.

 

TEHPAS® krovni ventilatori TKV:

TEHPAS® krovni ventilatori se postavljaju na krovu objekta i služe za izbacivanje agresivnih gasova koji se pojavljuju u radnim prostorijama u atmosferu. Konstrukcijski (na sebi imaju zaštitnu kapu) podešeni su za rad u svim klimatskim uslovima (kiša, sneg, vetar, sunce).

Radno kolo krovnog tipa optimizovano je za izduvavanje gasova u slobodan i neograničen prostor. Maksimalna temperatura  radnih gasova je do 40°C. Ugrađuju se na metalnu konzolu ili betonsko postolje. Obavezna je ugradnja podmetača od tvrde gume radi umanjenja vibracije i buke. Spajanje sa cevovodom se može ostvariti direktno ili pomoću fleksibilnih veza (manžetne), čime se takođe smanjuje prenos vibracija na cevovodni deo sistema.

 

TEHPAS® radijalni ventilatori TRV:

TEHPAS® radijalni ventilatori (radno kolo, kućište, spirala), i svi delovi koji dolaze u dodir sa agresivnim gasom, izrađeni su od termoplastičnih materijala. Spojevi su ostvareni varenjem elemenata od termoplastičnih materijala ili zavrtnjima otpornim na agresivne materije. Postolje ventilatora i nosač motora izgrađeni su od čeličnih profila i zaštićeni antikorozivnim premazom. TEHPAS® radijalni ventilatori se rade u dve pogonske opcije - sa direktnim pogonom kao i putem kaišnog prenosa. Za pričvršćivanje ventilatora potrebno je obezbediti čvrst oslonac sa odgovarajućim otvorima. Ispod postolja obavezna je ugradnja podmetača od tvrde gume radi umanjenja vibracija i buke. 

 

Preuzmite PDF Katalog TEHPAS® Ventilatori

 

 

 

Ulica Surčinska 9n
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com